Jogrendszer és jogászok a digitális társadalomban

Szerző: Gyekiczky Tamás
Írásunk címe nem nélkülözi sem a homályosságot, sem a nagyravágyást. Homályos, mert a cím pontos értelme nem világos, a jogrendszer, a jogászok, de leginkább a digitális társadalom fogalma tisztázatlan. Nagyratörő, mert a jelzett kérdéseket kódex méretű kötetekben sem lehetne összefoglalni, nemhogy pár oldalban. Igaz, mire az utolsó kódex megjelenne, valamennyi elavulna.
Napjaink hazai közbeszédét uralják a politikai,…

A beszámítás új perjogi fogalma¹

Szerző: Völcsey Balázs
A 2018. január 1. napján hatályba lépő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) számos koncepcionális dogmatikai változást eredményezett, amelyek a Pp. talaján álló, a jövőben kialakuló ítélkezési gyakorlatot is nagymértékben befolyásolhatják. Ezen változások közül is kiemelendőek a beszámítást érintő rendelkezések, az új perjogi kódex következtében ugyanis a beszámításról az eljárásjogban eddig kijegecesedett elvek újragondolandóak, esetlegesen megváltoztatandóak.

A polgári perbeli szükséghelyzetek eseteiről, feltételeiről II.¹

Szerző: Miczán Péter
Jelen tanulmány „A polgári perbeli szükséghelyzetek eseteiről, feltételeiről I.” c. tanulmányom folytatása. E tanulmányban a polgári perbeli szükséghelyzetek eseteivel, feltételeivel kapcsolatos további kérdéseket elemzem, így különösen (i) az állítási szükséghelyzetben lévő fél azon esetekben való védelemre érdemtelennek tekintését, amikor korábban rendelkezett a szükséges információval, de attól önhibájából elesett,…

Az Európai Unió Bíróságának európai polgári eljárásjogot érintő esetjoga 2017-ben¹

Szerző: Horváth E. Írisz PhD
A tagállamok számára 1971 óta[2] adott a lehetőség, hogy az európai polgári eljárásjog jogforrásai, kezdetben a különböző egyezmények, aztán az Amszterdami Szerződésnek köszönhetően megszületett másodlagos jogforrások kapcsán az Európai Bírósághoz, majd a névváltoztatás után az Európai Unió Bíróságához (a továbbiakban: EU Bírósága) forduljanak az egyes rendelkezések egységes értelmezésének elősegítése céljából.

Az alkotmánymódosítások felülvizsgálhatóságának kérdése az alkotmánybíróságok gyakorlatában*

Szerző: Manhertz Tamás István
A hatalmi ágak megosztásából következik, hogy alkotmányos demokráciában a hatalmi ágak egymás tevékenységét kölcsönösen ellenőrzik, ellensúlyozzák, valamint érdemben korlátozzák. Ezen állítás – és Montesquieu elmélete – alapján a törvényhozó, a végrehajtó, és a bírói hatalmat különböztethetjük meg. Viszont az alkotmányozó/alkotmánymódosító hatalom,…

A tisztességtelen szerződési feltételek hivatalbóli vizsgálata

Szerző: Juhász Krisztina
A 2008-as gazdasági világválság hatása a szerződések jogában is éreztette hatását. Ez a krízis ráirányította a figyelmet nagyon rövid időn belül arra, hogy a 93/13/EGK irányelv által meghirdetett fogyasztóvédelmi politika milyen törékenyen ágyazódott be a tagállami magánjogba. Ez leginkább azokban az országokban volt jellemző, amelyeket jelentősen sújtott a lakossági eladósodás,…