A választottbírósági eljárásjog megújulása – Új törvény, új szabályzat

Szerző: Varga István
A törvényalkotó a 2018. január 1-jén hatályba lépett választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvénnyel (a továbbiakban: Vbtv.) új helyzetet teremtett a választottbíráskodás hazai szabályozásának, és ezzel a polgári per eme elsőszámú alternatívájának számító eljárás elfogadottságának és fejlődési esélyeinek terén. Az új törvény tartalma nem adhat okot megnyugvásra a választottbíráskodás hazai sorsát szívükön viselőknek, mert a Vbtv. számos tekintetben – mind koncepcionális, mind részletszabályi, mind pedig nyelvi-terminológiai szinten – felülvizsgálatra szorul.

A polgári perbeli szükséghelyzetek eseteiről, feltételeiről I.¹

Szerző: Miczán Péter
Az új Pp.-ben szabályozott állítási és bizonyítási szükséghelyzet jogintézményei jelentős előrelépést hoztak az anyagi és eljárási igazságosság utóbbi javára történő elválásából fakadó feszültség írott jog általi enyhítésében. Velük kapcsolatban számos kérdés vethető fel, így például alkotmányosságuk, igazságszolgáltatási és polgári peres alapelvekkel való kapcsolódásuk, anyagi joggal való kapcsolódásuk, jogösszehasonlító megítélésük, Pp.-n belüli elhelyezésük, eseteik, feltételeik részletszabályait illetően. Ezek közül legutóbbiakat e cikkben, míg előbbieket külön tanulmányban vizsgálom meg.

A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek szabályozása a régi és az új Eljárásjogi Kódex alapján

Szerző: Sebő Ildikó
„A bírósági végrehajtás az egyedi vagyoni végrehajtás fő útja, az a viszonylag önálló – rendszerint más, jogvitát eldöntő eljáráshoz kapcsolódó – polgári nemperes eljárás, amelynek során a bíróság, illetőleg a bírósági szerv általában vagyoni kényszerrel juttatja érvényre a kötelezettség teljesítésére vagy biztosítására irányuló szankciót”.
2007. szeptember 1-je óta dolgozom bíróként a Budakörnyéki Járásbíróságon, ahol az elmúlt évek alatt többek között a vegyes kötelmekkel kapcsolatos pereket tárgyaltam a végrehajtási perek mellett.

A bírósági végrehajtás elrendelésére vonatkozó általános szabályok figyelemmel a szubszidiárius jelleggel alkalmazandó új polgári perrendtartás rendelkezéseire

Szerző: Gyüre Péter
A bírósági végrehajtás olyan önálló, törvényileg szabályozott eljárás, amelyben állami vagy meghatározott szempontból azzal azonosnak minősülő szerv, elsősorban vagyoni kényszer alkalmazása révén juttatja érvényre az állam által a konkrét egyedi ügyben fennállónak elismert és kikényszeríthető alanyi jogot vagy előzetesen biztosítja a konkrét egyedi ügyben történő elismerés vagy kikényszeríthetőség előtt védelemben részesített alanyi jog későbbi érvényre juttatását. A meglehetősen precíz fogalommeghatározást azzal a nem mellékes elemmel egészíthetjük ki, hogy a definiált eljárás nemperes eljárás.

A bírósághoz fordulás joga a panasznap tükrében – az új Pp. margójára¹

Szerző: Hideg Milán István
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt kereken hatvanöt évi szolgálat után hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.), amely azonban jelentős hagyatékot örökölt jogelődjétől. E hagyatékhoz tartozik a bírósági panasznap intézménye is, amelyen csupán csekély változtatásokat hajtott végre az új jogszabály.